Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Opdrachtnemer: E.A.L. van Steijn-Koopman h.o.d.n. Ouderentijd (KvK: 62630628)
  Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer
  Overeenkomst: Opdracht tot dienstverlening

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op alle verdere overeenkomsten tussen dezelfde partijen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
   
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   
 3. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
   
 2. Opdrachtnemer is niet gehouden de opdracht persoonlijk uit te voeren en zal steeds gerechtigd zijn voor de uitvoering zelf personen aan te wijzen.
   
 3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer tijdig alle voor een behoorlijke dienstverlening nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en daartoe alle medewerking verlenen. De dienstverlening door opdrachtnemer vindt in belangrijke mate plaats op basis van informatie die opdrachtgever zal verschaffen.
   
 4. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht en dienstverlening van belang kunnen zijn.
   
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 5. Tarief

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen.
   
 2. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan afwijkend een uurtarief is overeengekomen.
   
 3. Indien opdrachtnemer gebruik maakt van een abonnementsvorm dienen de maandelijks te besteden uren door de opdrachtgever afgenomen binnen een termijn van twee maanden vanaf de maand waarop zij betrekking hebben. Voor betaalde maar niet afgenomen uren wordt geen restitutie verleend.

Artikel 6. Betaling

 1. De eerste afspraak is kosteloos. In een oriënterend gesprek bepalen opdrachtnemer en opdrachtgever of een overeenkomst wordt aangegaan.
   
 2. Opdrachtgever ontvangt bij contante betaling een factuur met de aantekening dat het bedrag is voldaan.
   
 3. Indien het factuurbedrag niet reeds op voorhand is voldaan, dient voldoening plaats te vinden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dagtekening van de factuur. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is deze van rechtswege in verzuim.


Artikel 7. Opzegging

 1. Opzegging door de opdrachtnemer dient te geschieden overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke regeling en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.


Artikel 8. Opschorten en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  - opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  - na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
   
 2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
   
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9.

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om medewerkers die door     opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld aan te bieden om rechtstreeks bij haar in dienst te treden of anderszins aan te bieden rechtstreeks voor haar werkzaamheden te gaan verrichten.
 2. Opdrachtnemer kan haar toestemming als bedoeld in het vorige lid afhankelijk stellen van voorwaarden.
 3. Indien opdrachtgever in strijd met het eerste lid van dit artikel bepaalde is zij aan opdrachtgever een contractuele boete van €25.000,- verschuldigd aan opdrachtnemer, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om haar daadwerkelijke schade op opdrachtgever te verhalen. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren. Er bestaat echter geen enkele garantie op enig resultaat;
   
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door of namens opdrachtgever niet juiste of niet volledig verstrekte informatie.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.